GVN COLLEGE
gvncollegeoffice@gmail.com  04632-220389 gvncsfc@gmail.com   04632-225389,8903020302
G.VENKATASWAMY NAIDU COLLEGE

Scholarship Facilities

  ஆதிதிராவிட மற்றும் பழங்குடியினர் உதவித்தொகை.

  உழவர் பாதுகாப்பு திட்ட உதவித்தொகை.

  தனியார் நிறுவன உதவித்தொகை.

  தமிழ்நாடு கல்வி நிறுவனம் மற்றும் சிறுபான்மையினர் கல்வித்தொகை.

  முதுகலை பட்டபடிப்பிற்கான பல்கலைக்கழக மானியக்குழு உதவித்தொகை.